فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, پاييز 1383, دوره 38, شماره 63
 21 مقاله