فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي), پاييز 1381, دوره 11, شماره 3
 10 مقاله