فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه منابع طبيعي ايران, زمستان 1381, دوره 55, شماره 4
 12 مقاله