فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, تابستان 1382, دوره 7, شماره 4 (مسلسل 28)
 8 مقاله