فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, پایيز 1381, دوره 7, شماره 1 (مسلسل 25)
 8 مقاله