فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي, 1381, دوره 60, شماره 4
 13 مقاله