فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي, 1379, دوره 58, شماره 4
 16 مقاله