فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, تابستان 1381, دوره 6, شماره 4 (مسلسل 24)
 8 مقاله