فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله فيزيك زمين و فضا, 1382, دوره 29, شماره 2
 9 مقاله