فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و سازندگي, زمستان 1381, دوره 15, شماره 4-3 (پي آيند 57-56) در منابع طبيعي
 12 مقاله