فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, پاييز 1379, دوره 5, شماره 1 (مسلسل 17)
 9 مقاله