فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, بهار و تابستان 1382, دوره 5, شماره 11
 16 مقاله