فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي ), بهار و تابستان 1379, دوره -, شماره 47-48
 13 مقاله