فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران), پایيز 1379, دوره 43, شماره 155
 25 مقاله