فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه محيط شناسي, تابستان 1379, دوره 26, شماره 25
 9 مقاله