فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم انساني, زمستان 1379, دوره 8, شماره 1
 3 مقاله