برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, بهار 1383, دوره 30, شماره 1 (پياپي 34) ویژه الکترونیک
 8 مقاله