برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, پاييز 1382, دوره 29, شماره 2 (پياپي 32) ویژه مکانیک
 6 مقاله