برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو ماهنامه مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران), 1382, دوره 3, شماره ويژه نامه 1 (طرح تحقیقاتی MONICA)
 13 مقاله