فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران), 1383, دوره 4, شماره ويژه نامه (اخلاق در پژوهش های بالینی پزشکی)
 10 مقاله