برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو ماهنامه مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران), 1383, دوره 4, شماره ويژه نامه (اخلاق در پژوهش های بالینی پزشکی)
 10 مقاله