فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران, بهار 1384, دوره 17, شماره 1 (پياپي 39)
 14 مقاله