فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشکده پزشکي اصفهان, پاييز و زمستان 1380, دوره 19, شماره 64-63
 18 مقاله