فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشکده پزشکي اصفهان, بهار 1380, دوره 19, شماره 61
 14 مقاله