فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشکده پزشکي اصفهان, تابستان 1381, دوره 20, شماره 66
 14 مقاله