فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشکده پزشکي اصفهان, پاييز و زمستان 1381, دوره 20, شماره 67
 16 مقاله