فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله بيماريهاي كودكان ايران, پاييز 1383, دوره 14, شماره 2
 13 مقاله