فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, زمستان 1381, دوره 7, شماره 2 (مسلسل 26)
 9 مقاله