برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مجله علوم آماري, بهار و تابستان 1386, دوره 1, شماره 1
 5 مقاله