فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشكي جندي شاپور, آذرماه 1383, دوره -, شماره مسلسل 42
 12 مقاله