فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله بيماريهاي كودكان ايران, پاييز 1382, دوره 13, شماره 2
 10 مقاله