فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه نامه انجمن حشره شناسي ايران, اسفند 1379, دوره 20, شماره 2
 7 مقاله