فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه فني و مهندسي مدرس, تابستان 1381, دوره -, شماره 8
 9 مقاله