فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه فني و مهندسي مدرس, زمستان 1380, دوره -, شماره 6
 8 مقاله