برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مدلسازي اقتصادسنجي, بهار 1397, دوره 3, شماره 2 (پیاپی 9)
 6 مقاله