نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مهندسي مكانيك شريف (شريف ويژه مهندسي مكانيك), پاییز-زمستان1398, دوره 35-3, شماره 2
 14 مقاله