فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي), پاييز 1380, دوره 10, شماره 3
 7 مقاله