نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت), پاییز و زمستان 1398, دوره 13, شماره 2 (پیاپی 26)
 12 مقاله