فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, بهار 1381, دوره 8, شماره 26
 9 مقاله