برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت), پاییز و زمستان 1397, دوره 10, شماره 2 (پیاپی 20)
 8 مقاله