برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) , بهار و تابستان 1386, دوره 15, شماره 57-56 (ويژه نامه علوم اجتماعي 3)
 5 مقاله