فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) , پاييز و زمستان 1379, دوره 8, شماره 30-31
 7 مقاله