فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, تابستان 1380, دوره 7, شماره 23
 7 مقاله