فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, زمستان 1379, دوره 6, شماره 21
 10 مقاله