نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي روستايي (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING), تابستان 1399, دوره 9, شماره 3 (پیاپی 30)
 7 مقاله