نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي روستايي (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING), بهار 1399, دوره 9, شماره 2 (پیاپی 29)
 7 مقاله