فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, ارديبهشت و خرداد 1379, دوره 6, شماره 19
 10 مقاله