فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران), زمستان 1380, دوره 48, شماره 160
 32 مقاله