فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران), زمستان 1381, دوره 52, شماره 164
 34 مقاله