برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي), بهار 1399, دوره 34, شماره 1
 7 مقاله