فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشكي جندي شاپور, اسفند 1381, دوره -, شماره مسلسل 35
 11 مقاله